Pvc coated flat wire

You are here

Pvc coated flat wire

Product Code: 
R2 / R5

Mô tả

Field of application
Use the power of the network and connected devices

structure
1. Gut lead (Dong
2. Insulation (PVC
3. Casing (PVC) /

Mark core
2 cores: Black, White
3 cores: Blue, Brown, Green / Yellow
4 cores: Blue, Black, Brown, Green / Yellow

Color cover
Black, Record (gray)

Label the wires
V-R5S CVV + The NXC LiOA Electric meters
V: Supply voltage (V)
C: Nominal cross-sectional area of conductor (mm2)
R5: Guts Software
n: Number of cores

S: Standard application / Applied Standard
I: Standard IEC (International) / IEC
Example: 300V Electric LiOA CVV-R5J 3x1.5mm2

Specifications: 

Lĩnh vực sử dụng 

Dùng cho mạng điện trong nhà và đấu nối các thiết bị điện

Kết cấu 

1. Ruột dẫn (Đồng) 

2. Cách điện (PVC)

3. Vỏ bọc (PVC)

Đánh dấu lõi
Đen, Trắng 

Màu vỏ bọc: Đen, Ghi (xám), Đỏ, Xanh lá cây, Vàng

Ghi nhãn trên dây

R5: Ruột mềm

V CVV-O-R5S 2xC LiOA Electric + Số mét
V: Cấp điện áp (V) 
C: Tiết diện danh định (mm2)
S: Tiêu chuẩn áp dụng/ Applied Standard
I: Tiêu chuẩn IEC (Quốc tế)/ IEC
T : Tiêu chuẩn TCVN (Việt Nam)/ TCVN
B: Tiêu chuẩn BS (Anh)/ BS
Ví dụ: 300/500V CVV-O-R5B 2x4mm2 LiOA Electric
 

Classify: 

Similar Products

Copper wire

The meaning of the

Pvc coated wire single

The meaning of the

 
2 core cable insulation Pvc 0,6/1(1,2)kV

2 core cable insulation   P

cable wrap XLPE 6/10(12)kV

cable wrap XLPE 6/10(12)kV

Twisted Cable 0,6/1(1,2)kV - abc

Twisted Cable 0,6/1(1,2)kV

Contact

Office Address : No. 2, Alley 321, Vinh Hung street, Vinh Hung, Hoang Mai, Hanoi, Vietnam.
TEL: +84.24.36440701 
Fax: +84.24.36440700
Email: nhatlinh@lioa.com.vn

Sales

Export Department

Responsible: Ms Vu Thanh Nga
Email: nga.pxk@lioa.com.vn
Mobile / Viber / Whatsapp: +84 904373568
Tel: +84 243 6440701 - Ext.488

Wholesale Distributor

North of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Anh Vu
    email: pcu@lioa.com.vn

South of Viet Nam
    Responsible: Mr Nguyen Thanh
    email: pcu.miennam@lioa.com.vn

Middle of Viet Nam
    Responsible: Mr Le The Đong
    email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Retail Department 
   Responsible: Mr Le The Đong
   email: dong.sieuthi@lioa.com.vn

Project Department

Wire & Cable
Responsible: Ms Hoang Le Minh
Email: hoang_le.minh@lioa.com.vn
Mobile: +84 944 790 439 Tel: +84 221 3985321

Responsible: Mr Henry Nhạc
Email: nhac-henry@lioa.com.vn

Mobile: +84 904 208 804 Tel: +84 24 66 728 827

Lighting
Responsible: Mr Tong Duy Anh
Email: anhtong@lioa.com.vn
Mobile: +84 946346023

All other products (Power transformer; Switches…)
Responsible: Mr Lê Mạnh Cường
Email: cuong.pda@lioa.com.vn
Mobile: +84 903450338 Tel: +84 243 6440701